लेखा परीक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

  • From :2023-09-21
  • To: 2023-10-10
  • 2 months ago, Sep 21, 2023
लेखा परीक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

सूचना बमोजिम योग्यता पुगेका फर्महरुबाट रितपूर्वक निवदनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । रित नपुगेका तथा आवश्यक सम्पूर्ण कागजात संलग्न नभएका निवेदन उपर कार्यवाही नहुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौँ ।

Latest Notices